Seminarium ogólnokognitywistyczne

Organizatorzy zapraszają na kolejne seminarium ogólnokognitywistyczne z referatem prof. dr hab. Henryka Kardeli z Instytutu Anglistyki UMCS:

Czy w językoznawstwie istnieją rewolucje naukowe?

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja o godz. 10-tej w czytelni wydziału.

Abstrakt:

Dokonując przeglądu najważniejszych rozwiązań proponowanych w ramach językoznawstwa strukturalistycznego,  generatywnego  i  kognitywnego, autor  proponuje  spojrzeć  na współczesne  językoznawstwo,  począwszy  od strukturalistycznych  koncepcji  Ferdynanda  de Saussure’a, jako na forum ścierania się i wzajemnej inspiracji  uprawianych stylów myślowych w rozumieniu Ludwika Flecka lub  naukowych programów badawczych  Imre Lakatosa  raczej niż  na refleksję nad językiem podlegającą  Kuhnowskim, „rewolucyjnym”  zmianom.  W tym ujęciu pewne naukowe programy badawcze byłyby  traktowane jako teorie  „zorientowane” na analizę Saussure’owskiego  signifiant,  inne zaś  jako  teorie  „nakierowane” „bardziej”  na signifié.

Materiały pomocnicze: pobierz