Efekty kształcenia 2

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej strony

Efekty kształcenia, czyli co absolwent studiów kognitywistycznych II stopnia będzie wiedział, umiał,  jakie postawy wykształci w ciągu 2 lat studiów magisterskich.

Na skróty:
umiejętności | kompetencje społeczne

Wiedza:
Student po ukończeniu studiów kognitywistycznych:

 • [K2_W01] ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej kognitywistyki (naturalne i sztuczne systemy poznawcze), wymagającej inter- i multidyscyplinarnego podejścia do systemów poznawczych i problemów
 • [K2_W02] Zna ogólną terminologię kognitywistyczną w języku polskim i angielskim;  stosuje ją swobodnie w opisie systemów poznawczych i charakterystyce kluczowych problemów podejmowanych w kognitywistyce
 • [K2_W03] Zna – na poziomie rozszerzonym – terminologię podstawowych dyscyplin tworzących kognitywistykę – w języku polskim i angielskim
 • [K2_W04] Zna i posługuje się zaawansowaną terminologią w ramach wybranego podejścia (formalno-obliczeniowego bądź językoznawczo-semiotycznego)
 • [K2_W05] Zna rolę badań interdyscyplinarnych w rozwoju kognitywistyki; zna argumenty uzasadniające konieczność podejmowania takich badań
 • [K2_W06] Ma rozszerzoną wiedzę na temat zależności pomiędzy wybranymi dyscyplinami kognitywistycznymi (teoriami, terminologią, metodami); zna trudności związane z odmiennością języków i metod różnych dyscyplin kognitywistycznych
 • [K2_W07] Zna wybrane filozoficzne teorie leżące u podstaw wyjaśniania zjawisk poznawczych; zna ich znaczenie dla kognitywistyki
 • [K2_W08] Zna wybrane teorie wyjaśniające funkcjonowanie systemów poznawczych w kategoriach fizycznych, neuronaukowych i psychologicznych; zna ich metodologię oraz  konsekwencje dla różnych dyscyplin kognitywistycznych
 • [K2_W09] Zna wybrane teorie wyjaśniające systemy poznawcze w kategoriach obliczeniowych i metody modelowania komputerowego procesów poznawczych; zna konsekwencje tych teorii dla różnych dyscyplin kognitywistycznych
 • [K2_W10] Zna wybrane teorie systemów poznawczych jako systemów przetwarzających informacje i działających na tej podstawi; zna podobieństwa i różnice między systemami naturalnymi i sztucznymi
 • [K2_W11] Ma wiedzę o człowieku jako naturalnym systemie poznawczym traktowanym zarówno indywidualnie, jak też w kontekście środowiska, społeczeństwa i kultury
 • [K2_W12] Ma wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych osiągnięciach kognitywistyki w ramach wybranych dyscyplin
 • [K2_W13] Ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych kluczowych problemów dyskutowanych współcześnie w kognitywistyce; prezentuje i ocenia alternatywne rozwiązania najważniejszych problemów
 • [K2_W14] Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zaawansowanych technik pozyskiwania danych, metod ich analizy i interpretacji oraz modelowania procesów poznawczych
 • [K2_W15] Zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury badawczej umożliwiającej badania neuronaukowe i psychologiczne
 • [K2_W16] Zna teoretyczne podstawy technik informatycznych, w szczególności metod SI stosowanych do rozwiązywania typowych problemów związanych z modelowaniem procesów poznawczych
 • [K2_W17] Zna wybrane metody formalnego opisu języka w kategoriach logicznych, lingwistycznych i obliczeniowych
 • [K2_W18] Opisuje mechanizmy psychologiczne i neurobiologiczne związane z posługiwaniem się znakami i językiem; charakteryzuje systemy znaków (w tym język) w perspektywie ewolucyjnej
 • [K2_W19]  Ma wiedzę o języku naturalnym  jako zjawisku społecznym i kulturowym
 • [K2_W20] Opisuje systemy znakowe i języki jako środki komunikacji między systemami poznawczymi oraz jako środki kształtowania przekonań i opinii
 • [K2_W21] Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w laboratoriach neuropsychologicznych i komputerowych

Do góry

Umiejętności:

 • [K2_U01] Potrafi samodzielnie wyszukać niezbędne informacje (w języku polskim i angielskim), korzystając ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych; sprawnie posługuje się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji
 • [K2_U02] Potrafi analizować i selekcjonować dostępne informacje pod kątem ich wartości i przydatności dla założonych celów
 • [K2_U03] Potrafi integrować informacje dotyczące wybranych procesów poznawczych pochodzące z różnych dyscyplin kognitywistycznych i wykorzystać te informacje do rozwiązywania problemów w zakresie kognitywistyki
 • [K2_U04] Potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze odpowiednie do analizowanego problemu
 • [K2_U05] Potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe badania dotyczące wybranej zdolności poznawczej lub wybranego aspektu poznania z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej; samodzielnie poszerza umiejętności badawcze w tym zakresie
 • [K2_U06] Potrafi samodzielnie zaprojektować prosty model obliczeniowy wybranej zdolności poznawczej lub wybranego aspektu poznania z wykorzystaniem istniejących rozwiązań; samodzielnie poszerza umiejętności w tym zakresie
 • [K2_U07] Potrafi dokonać pogłębionej analizy logicznej, językowej i semiotycznej wybranych komunikatów i tekstów; wykorzystuje te analizy w opisach lub modelowaniu wybranych procesów poznawczych
 • [K2_U08] Potrafi zanalizować procesy komunikacji pomiędzy podmiotami w grupie społecznej pod kątem wykorzystywanych środków komunikacji, zaangażowanych procesów poznawczych oraz czynników środowiskowych
 • [K2_U09] Potrafi analizować zachowania systemów poznawczych w kategoriach procesów podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów  ze szczególnym uwzględnieniem zachowań językowych i komunikacyjnych; wykorzystuje te analizy w modelowaniu wybranych procesów poznawczych
 • [K2_U10] Samodzielnie kieruje swoim procesem zdobywania wiedzy i umiejętności
 • [K2_U11] Potrafi dobrać i zaprezentować argumenty w języku polskim i angielskim „za i przeciw” wybranemu  stanowisku; argumentację opiera o toczące się współcześnie dyskusje oraz wyniki własnych dociekań
 • [K2_U12] Potrafi wziąć czynny udział w dyskusji ze specjalistami w zakresie kognitywistyki i niespecjalistami; potrafi dobierać środki retoryczne stosownie do okoliczności
 • [K2_U13] Potrafi przygotować prace pisemne w języku polskim i angielskim nadając im odpowiednią formę z uwzględnieniem m.in.: uzasadnienia celu pracy, przyjętej metodologii, wyraźnie sformułowanej tezy oraz z wykorzystaniem w sposób poprawny dostępnej literatury i innych źródeł
 • [K2_U14] Potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w zakresie problematyki kognitywistycznej, w języku polskim i angielskim; nadaje mu odpowiednią strukturę, potrafi wykorzystywać różne środki komunikacji wspierające przekaz; potrafi dostosować język i formę wystąpienia do audytorium
 • [K2_U15] Potrafi posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Oceny Kompetencji Językowych;  wykorzystuje język angielski w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w toku studiów
 • [K2_U16] Potrafi wykorzystać wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobywane w toku studiów w  działalności praktycznej (w tym: zawodowej)

Do góry

Kompetencje społeczne:

 • [K2_K01]  Rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności
 • [K2_K02] Śledzi najnowsze osiągnięcia i wyniki badań w ramach kognitywistyki i dyscyplin powiązanych
 • [K2_K03] Rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny dostępnych informacji biorąc pod uwagę także wiarygodność źródeł
 • [K2_K04] Podejmuje działania popularyzujące kognitywistykę, upowszechniając jej osiągnięcia
 • [K2_K05] Współpracuje w zespołach interdyscyplinarnych, podejmując się różnych ról
 • [K2_K06] Rozwija swoje zdolności organizacyjne, planując własne działania i organizując działania grupowe – zgodnie z ustalonymi priorytetami
 • [K2_K07] Podejmuje odpowiedzialne działania licząc się ze społecznymi konsekwencjami wykorzystania  zdobytej wiedzy i umiejętności
 • [K2_K08] Działa na rzecz społeczności (akademickiej, lokalnej etc.)
 • [K2_K09] Szanuje pracę intelektualną respektując prawa autorskie i własność intelektualną

Do góry