Rekrutacja 2012

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej stronyKognitywistyka
studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w Lublinie

Nowa matura
Uwzględnia się wyniki egzaminu pisemnego z:

  • języka angielskiego (tylko na poziomie rozszerzonym),
  • dwóch przedmiotów wybranych spośród: język polski, filozofia, matematyka, biologia, fizyka z astronomią, informatyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Przy obliczaniu punktów stosowane będą następujące zasady:

  • za egzamin zdany na poziomie podstawowym 1% punktów = 1 punkt rekrutacyjny;
  • za egzamin zdany na poziomie rozszerzonym 1% punktów = 2 punkty rekrutacyjne.

Uwzględnia się korzystniejsze dla kandydata wyniki z poziomu podstawowego albo rozszerzonego.
Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego na poziomie dwujęzycznym oblicza się następująco: 1%D = 4/3 %R na poziomie rozszerzonym (lecz nie więcej niż 100%R):
1%D = 2 x 4/3 punkty

Stara matura
Uwzględnia się oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), które przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
opuszczający/mierny (2) 30
dopuszczający plus (2+) 45
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry (4) 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus (4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190
celujący (6) 200

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana jest średnia arytmetyczna z obu ocen.
Wynik minimalny egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %.

Na kognitywistykę laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Astronomicznej, Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego są przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego i otrzymują najwyższą liczbę punktów.