Szkoła Letnia NetWordS

Szkoła Letnia NetWordS odbędzie się pod hasłem:

Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon,

w dniach 2-6 lipca 2012, w Dubrowniku

Szkoła Letnia NetWordS oferuje szeroki wybór interdyscyplinarnych, intensywnych kursów poświęconych metodologicznym i merytorycznym zagadnieniom związanym z architekturą leksykonu mentalnego, jego poziomu organizacji, zawartości i funkcjonowaniu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w serii wykładów – poświęconych najnowszym osiągnięciom naukowym  – wygłoszonych przez zaproszonych gości. Nauczyciele i wykładowcy, czołowi badacze w swoich dziedzinach, zaprezentują różne problemy i podejścia, kładąc nacisk na interdyscyplinarne metody badawcze i syntezę podejść.
Zajęcia przeznaczone są dla doktorantów i młodych badaczy zainteresowanych takimi dziedzinami kognitywistyki, jak: informatyka, nauki o mózgu, lingwistyka – chcących poszerzyć swoją wiedzę o teoretycznych, typologicznych, psycholingwistycznych, informatycznych i neurofizjologicznych aspektach struktury słów i ich przetwarzania.

W zajęciach uczestniczyć może 80 uczestników, prośby o rejestrację rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

Zarejestrować będzie się można na stronie: www.networds-esf.eu

Informacja od Organizatora (PDF): tutaj

Szkoła Letnia Kognitywistyki i Semantyki

International Summer School in Cognitive Sciences and Semantics (ISSCSS) odbędzie się pod hasłem:
Theories of Communication

w dniach 8-18 lipca 2012, Uniwersytet Łotewski, Ryga

Jaka wiedza językowa i jakie mechanizmy inferencji niezbędne są do wyjaśniania zjawisk komunikacji inferencyjnej [inferential communication]? Czy powinniśmy preferować wyjaśnienia oparte na Teorii Relewancji? Co wnosi podejście pragmatyczne do naszego rozumienia ewolucji ludzkiej komunikacji? W trakcie tegorocznej Międzynarodowej Szkoły Letniej skupimy się m.in.  na tego typu pytaniach.  Wśród poruszanych problemów znajdą się również: (i) sturuktura informacji, (ii) pośrednie akty mowy, (iii) niedosłowne posługiwanie się językiem w tym: metafora, hiperbola, sarkazm czy ironia, (iv) natura znaczeń słów, współpraca i antagonizm w konwersacjach czy (v) idea dynamicznego leksykonu).

Szkoła Letnia współorganizowana jest przez Center for Cognitive Sciences and Semantics na Uniwersytecie Łotewskim oraz  Zakład Filozofii na McMaster University.  Zajęcia obejmować będą 1 kurs w wymiarze 45 godz. (co jet równoważne jednemu przedmiotowi i 3 pktom ECTS).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  http://www.lu.lv/isscss/

Rejestracja kandydatów: http://www.lu.lv/isscss/registration/

Konferencja Language, Culture and Mind V

V konferencja z cyklu Language, Culture and Mind odbędzie się pod hasłem:

Integrating Semiotic Resources in Communication and Creativity

w Katolickim Uniwersytecie Portugalskim w Lizbonie,
27-29 czerwca 2012

Cykl konferencji Language, Culture and Mind ma na celu interdyscyplinane ujęcia badań nad językiem. W tym celu zapraszamy do dyskusji naukowców z takich dziedzin jak:  filozofia, językoznawstwo, psychologia, antropologia, semiotykę i inne. Konferencje LCM mają również promować poznawczą i kulturową perspektywę w badanich nad językiem – zarówno empirycznych, jak i teoretycznych. Zapraszamy zarówno naukowców, którzy chcą się podzielić wynikami swoich badań, jak i tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie innych dyscyplin.
Konferencję poprzedzą warsztaty dla młodych badaczy (Young Researchers Workshop, 26.VI.2012) podczas których młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje rozprawy doktorskie lub wyniki swoich badań.
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.