Ścieżka „Znak, język i komunikacja”

Homo sapiens to w istocie homo loquens, istota mówiąca,
‘mówiąca’  nie w takim sensie w jakim papugi mówią,
ale w sensie używania dźwięków do przekazywania znaczeń.
Anna Wierzbicka (1987)

Język był przez filozofów uważany za „bramę do umysłu”. Rola badań nad znakami (zwłaszcza językowymi) w kognitywistyce wciąż jest znacząca. Język (i ogólniej: znaki) możemy traktować z jednej strony jako proces (psychologiczny, neurologiczny, obliczeniowy) i pod tym kątem go badać, z drugiej strony znaki są narzędziami umożliwiającym poznawanie świata i przekazywanie informacji (komunikację) oraz tworzenie nowych „światów”.

W ramach ścieżki „Znak, język i komunikacja” studenci będą mogli się zapoznać szczegółowo z konsekwencjami takiego wielostronnego podejścia do znaków i języka: jak rozumieć posługiwanie się znakami (w tym językiem) w kategoriach poznawania świata (semiotyka, językoznawstwo kognitywne), jak znaki wpływają na nasz obraz świata oraz w jaki sposób za pomocą języka i znaków pozajęzykowych kreować obrazy rzeczywistości (jak w reklamie czy PR) a nawet manipulować odbiorcami. Za teoretycznym rozumieniem ma iść praktyczne wykorzystanie wiedzy: studenci będą mieli okazję analizować przekazy: artykuły prasowe, dzieła sztuki, utwory literackie, strony internetowe czy przekazy reklamowe pod kątem wykorzystywanych znaków (analizy semiotyczne) oraz ćwiczyć tworzenie komunikatów różnego rodzaju.

Przedmioty sugerowane dla realizacji ścieżki „Znak, język i komunikacja”

 • Logika, Logika w zastosowaniach (obowiązkowe)
 • Elementy kognitywistyki: język naturalny (wybieralny)
 • Langugage and Cognition (obowiązkowy)
 • Problematyka reprezentacji mentalnych (wybieralny, #PiW)
 • Psychologia uczenia się / Wybrane zagadnienia psychologii poznawczej (wybieralne, #PSN)
 • Cognitive Linguistics / Language of Persuasion (wybieralne #JiD)
 • Znaki i kody komunikacji (obowiązkowy)
 • Etnografia kognitywna (wybieralny, #LOG)
 • Statystyka (wybieralny, #LOG)
 • Analizy semiotyczne / Semiotyka nowych mediów (#JiD)
 • Cognitive Semiotics (obowiązkowy)
 • Media (praktyczny)

Dodatkowo student:

 • odbywa 60 h zajęć na innych kierunkach (wybór w porozumieniu z opiekunem naukowym)
 • student ma możliwość realizacji badań na potrzeby pracy dyplomowej w MultiLab-ie (np. związanych z polisemiotycznością przekazu) oraz w Pracowni Sztucznej Inteligencji (np. związane z przetwarzaniem języka naturalnego)