Specjalność „Znak, język i komunikacja”

Homo sapiens to w istocie homo loquens, istota mówiąca,
‘mówiąca’  nie w takim sensie w jakim papugi mówią,
ale w sensie używania dźwięków do przekazywania znaczeń.
Anna Wierzbicka (1987)

Język był przez filozofów uważany za „bramę do umysłu”. Rola badań nad znakami (zwłaszcza językowymi) w kognitywistyce wciąż jest znacząca. Język (i ogólniej: znaki) możemy traktować z jednej strony jako proces (psychologiczny, neurologiczny, obliczeniowy) i pod tym kątem go badać, z drugiej strony znaki są narzędziami umożliwiającym poznawanie świata i przekazywanie informacji (komunikację) oraz tworzenie nowych „światów”.

W ramach specjalności „Znak, język i komunikacja” studenci będą mogli się zapoznać szczegółowo z konsekwencjami takiego wielostronnego podejścia do znaków i języka: jak rozumieć posługiwanie się znakami (w tym językiem) w kategoriach poznawania świata (semiotyka, językoznawstwo kognitywne), jak znaki wpływają na nasz obraz świata oraz w jaki sposób za pomocą języka i znaków pozajęzykowych kreować obrazy rzeczywistości (jak w reklamie czy PR) a nawet manipulować odbiorcami. Za teoretycznym rozumieniem ma iść praktyczne wykorzystanie wiedzy: studenci będą mieli okazję analizować przekazy: artykuły prasowe, dzieła sztuki, utwory literackie, strony internetowe czy przekazy reklamowe pod kątem wykorzystywanych znaków (analizy semiotyczne) oraz ćwiczyć tworzenie komunikatów różnego rodzaju.

Przedmioty obowiązkowe wyłącznie dla specjalności „Znak, język i komunikacja”

  • Logika kognitywna
  • Semiotyka – kurs rozszerzony
  • Jezykoznawstwo kognitywne – kurs rozszerzony (ang.)
  • Wprowadzenie do teorii komunikacji
  • Analizy semiotyczne

Dodatkowo student:

  • wybiera przedmioty fakultatywne, w tym przynajmniej 5 kursów przygotowanych dla specjalności „znak, język i komunikacja”
  • odbywa 60 h zajęć na innych kierunkach (wybór w porozumieniu z opiekunem naukowym)

Program studiów dla specjalności „Znak, język i komunikacja” do pobrania (PDF)

Specjalność „Znak, język i komunikacja” obowiązuje do roku akademickego 2016/2017 włącznie ( studia I stopnia) (II stopień bez zmian)