kogni 2.0: #4

#4: bloki przedmiotów kognitywistycznych

Kognitywistykę charakteryzuje interdyscyplinarność. Oznacza to, że wyjaśnienia umysłu i poznania formułowane są na gruncie różnych dyscyplin. Klasyczne, filozoficzne dyskusje nad naturą i funkcjami umysłu (wraz z problemem świadomości, relacji umysłu i ciała, granic umysłu)  napotykają twardy grunt badań naukowych w ramach psychologii poznawczej. Teorie psychologiczne dotyczące możliwych przyczyn zachowań muszą poddać się z kolei weryfikacji neuronauki – na ile proponowany przez psychologów mechanizm (np. pamięć krótkotrwała) jest możliwy do zrealizowania w mózgu? Jednak znacznie przed pojawieniem się psychologii poznawczej i neuronauki filozofowie wiedzieli dużo na temat umysłowości człowieka. Wiedzy tej dostarczał język naturalny – pierwsza „brama do umysłu”. Wielość dziedzin współtworzących kognitywistykę każe postawić pytanie o metodologię badań nad umysłem człowieka (tzn. jak go badać): wykorzystywać testy psychologiczne? przeprowadzić badanie EEG lub fMRI? analizować czyjeś wypowiedzi językowe? posłużyć się statystyką? a może stara, dobra introspekcja? W latach 50tych XX wieku pojawiła się nowa metoda badań – modelowanie komputerowe w ramach tzw. sztucznej inteligencji. Rozwój tej metody w sposób oczywisty zależy od rozwoju technologii informatycznych

Stosownie do roli poszczególnych dyscyplin w kognitywistyce podzieliliśmy kursy kierunkowe*) na 6 bloków tematycznych. Na każdy z bloków składają się:

Spójnością treści i niepowtarzalnością materiału w ramach bloku zajęli się koordynatorzy.
*) większość z nich

Zatem zaktualizowany schemat kogni 2.0 wygląda tak:

kogni2-4

 

Bloki przedmiotów:

#psn

<< wstecz (kursy wybieralne)

kontynuuj (warsztaty i przedmioty praktyczne) >>