Efekty kształcenia

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej strony

Efekty kształcenia, czyli co absolwent studiów kognitywistycznych I stopnia będzie wiedział, umiał,  jakie postawy wykształci w ciągu 3 lat studiów.

Na skróty:
umiejętności | postawy osobiste i społeczne

Wiedza:
Student po ukończeniu studiów kognitywistycznych:

 • [K_W01] identyfikuje miejsce kognitywistyki wśród innych nauk, wymienia i charakteryzuje na podstawowym poziomie kluczowe dyscypliny tworzące kognitywistykę (filozofię umysłu, psychologię poznawczą,  neuronaukę poznawczą, językoznawstwo kognitywne, antropologię poznawczą, informatykę),
 • [K_W02] zna specyfikę kognitywistyki wynikającą z jej interdyscyplinarnego charakteru
 • [K_W03] zna przedmiot badań dyscyplin kognitywistycznych (filozofii umysłu, psychologii poznawczej, neuronauki poznawczej, semiotyki poznawczej, językoznawstwa kognitywnego), tj. umysł i mózg jako naturalne systemy poznawcze oraz zachodzące w nich procesy poznawcze.
 • [K_W04] Rozpoznaje i definiuje (w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim) elementarną terminologię z zakresu dyscyplin tworzących kognitywistykę: filozofii umysłu, psychologii poznawczej,  neuronauki poznawczej, językoznawstwa kognitywnego, informatyki – niezbędną do opisu systemów poznawczych;
 • [K_W05] zna zależności między terminologią służącą do opisu systemów poznawczych w ramach poszczególnych dyscyplin.
 • [K_W06] Opisuje na ogólnym poziomie systemy poznawcze i procesy poznawcze w ramach ww. dziedzin kognitywistycznych – w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim
 • [K_W07] Wylicza formułowane w filozofii umysłu ogólne koncepcje umysłu jako systemu poznawczego.
 • [K_W08] Opisuje systemy poznawcze w kategoriach reprezentacji i procesów psychologicznych, wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie psychologiczne ujmujące systemy poznawcze
 • [K_W09] Opisuje systemy poznawcze w kategoriach reprezentacji i  procesów neuronalnych w centralnym układzie nerwowym; wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie neuronaukowe ujmujące systemy poznawcze.
 • [K_W10] Ujmuje umysł jako system poznawczy posługujący się znakami (zwłaszcza językowymi).
 • [K_W11] Opisuje systemy poznawcze (architekturę, procesy) w kategoriach modeli obliczeniowych.
 • [K_W12] Opisuje na poziomie szczegółowym systemy poznawcze w ramach wybranego podejścia w kognitywistyce: filozoficznego, językoznawczo-semiotycznego, psychologiczno-neuronaukowego, informatycznego
 • [K_W13] Zna podstawowe nurty badań kognitywistycznych, charakteryzuje stopień ich zaawansowania osiągnięcia i zastosowania;
 • [K_W14] szczegółowo opisuje kierunki rozwoju, stan badań, osiągnięcia w ramach wybranego podejścia w kognitywistyce,
 • [K_W15] Zna podstawowe metody badań naukowych oraz ogólne metody badań w ramach nauk kognitywnych.
 • [K_W16] Wskazuje podstawowe zasady formułowania hipotez i ich uzasadniania, zarówno w obszarze nauk humanistycznych jak i przyrodniczych.
 • [K_W17] Wylicza specyficzne metody badań dla poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych.
 • [K_W18] Zna wyróżniona rolę języka (systemu znaków) zarówno jako narzędzia poznawczego jak i złożonego procesu poznawczego.
 • [K_W19]  Zna rolę znaku i języka w kształtowaniu obrazu świata i jego wpływ na percepcję i rozumienie rzeczywistości.
 • [K_W20] Opisuje strukturę logiczną języka. Zna podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje.
 • [K_W21] Zna odpowiednie narzędzia informatyki (w tym języki programowania sztucznej inteligencji: LISP, Prolog) do opisu i analizy procesów i systemów poznawczych.
 • [K_W22] Wylicza i opisuje wypracowane w sztucznej inteligencji metody umożliwiające modelowanie struktur i procesów psychologicznych.
 • [K_W23] Wylicza podstawowe pojęcia i omawia zasady związane z ochroną własności intelektualnej i prawem autorskim.

Do góry

Umiejętności:

 • [K_U01] Potrafi jasno i prosto komunikować wiedzę zarówno osobom nie będącym specjalistami w zakresie kognitywistyki, jak i specjalistom w zakresie poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych w języku polskim i podstawowym dla kognitywistyki języku angielskim, oraz
 • [K_U02] potrafi podjąć dyskusję w zakresie kognitywistyki zarówno w języku polskim, jak i (w ograniczonym zakresie) w angielskim.
 • [K_U03] Potrafi wyszukać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje przy wykorzystaniu różnych  źródeł i metod.
 • [K_U04]  Potrafi wykorzystywać informacje dostępne w języku angielskim.
 • [K_U05] Umie sformułować problem badawczy, wskazać przykładowe rozwiązania, opracować i zaprezentować wyniki.
 • [K_U06] Potrafi formułować hipotezy i je uzasadniać, zarówno w obszarze nauk humanistycznych jak i przyrodniczych.
 • [K_U07] Potrafi przeprowadzić analizę (syntaktyczną, semantyczną, pragmatyczną) wypowiedzi językowej.
 • [K_U08] Umie wyciągać wnioski z wyników uzyskanych przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych psychologii poznawczej i neuronauki.
 • [K_U09] Wykorzystuje (gotowe lub samodzielnie stworzone) modele komputerowe do odpowiedzi na pytania dotyczące poznania (w tym do analizy danych empirycznych).
 • [K_U10] Dostrzega związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami kognitywistycznymi, ich terminologią, problematyką i metodami badawczymi.
 • [K_U11] Posługuje się terminologią specyficzną dla różnych dyscyplin w ramach kognitywistyki, oraz
 • [K_U12] potrafi powiązać terminy opisujące to samo zjawisko w ramach różnych dziedzin.
 • [K_U13] Ujmuje procesy poznawcze jako problemy interdyscyplinarne.
 • [K_U14] Analizuje teksty z zakresu poszczególnych dyscyplin kognitywistyki.
 • [K_U15] Formułuje w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentuje na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi.
 • [K_U16] Prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją lub posterem, w języku polskim oraz podstawowym dla kognitywistyki języku angielskim.
 • [K_U17] Sprawnie posługuje się technologiami informatycznymi: zarówno na poziomie aplikacji użytkowych jak i narzędzi sieciowych.
 • [K_U18] Dobiera i wykorzystuje odpowiednie narzędzia informatyki (w tym języki programowania sztucznej inteligencji: LISP, Prolog) do opisu i analizy procesów i systemów poznawczych.
 • [K_U19] Potrafi stworzyć elementarny model obliczeniowy procesu poznawczego lub jego aspektu z wykorzystaniem istniejących architektur poznawczych lub języków programowania sztucznej inteligencji.

Do góry

Postawy osobiste i społeczne:

 • [K_K01]  Jest aktywny w poszukiwaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności.
 • [K_K02] Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem: przekazywanie zdobytej wiedzy i przyswajanie nowej, w tym aktywnie uczestniczy w debacie naukowej.
 • [K_K03] W dyskusjach wyrabia w sobie postawę konstruktywnego krytycyzmu.
 • [K_K04] Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu (m.in. przez środki masowego przekazu) informacji o osiągnięciach swojej dziedziny.
 • [K_K05] Jest świadomy zróżnicowanej wartości dostępnej powszechnie wiedzy dotyczącej umysłu oraz mózgu.
 • [K_K06] Podchodzi twórczo do problemów.
 • [K_K07] Ma świadomość społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności.
 • [K_K08] Wykazuje się odpowiedzialnością za powierzony sprzęt.
 • [K_K09] Szanuje pracę własną oraz innych, co wyraża się w respektowaniu np. praw autorskich.
 • [K_K10] Współpracuje w zespole specjalistów z różnych dyscyplin kognitywistycznych.

Do góry