Profil studenta

Kliknij, by przejść do wersji angielskiej strony

[Informacje zamieszczone poniżej opracowane zostały na podstawie: – dokumentacji kierunku kognitywistyka UMCS, – doświadczeń uniwersytetów prowadzących studia kognitywistyczne, – rozmów z wybranymi pracodawcami oraz – z agencjami poszukującymi pracowników na wybrane stanowiska (head-hunterskimi)]

Uwaga! Podstrona w aktualizacji

Absolwent studiów kognitywistycznych w UMCS otrzymuje ogólne przygotowanie w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, w tym szczegółową wiedzę w takich dziedzinach jak: filozofia umysłu, teoria poznania i komunikacji, językoznawstwo poznawcze i semiotyka, psychologia poznawcza i neuronauka oraz informatyka i sztuczna inteligencja. Uzyskana wiedza i umiejętności (m.in.; szczegóły wyliczone są w efektach kształcenia):

 • student potrafi rozmaicie ujmować umysł ludzki:  jako systemu poznający i system przetwarzania informacji,
 • potrafi opisywać go w terminach: filozofii umysłu (jak: świadomość, intencja, przekonanie i in.), psychologii poznawczej (jak: pamięć, rozpoznawanie, rozumienie, reprezentacje i in.), neuronauki (jak: pobudzenia neuronów, obszary percepcyjne, motoryczne mózgu i in.), językoznawstwa i semiotyki (jak: kategorie językowe, językowy obraz  świata, akty mowy, znak, znaczenie, interpretacja i in.), sztucznej inteligencji (proces komputerowy, reprezentacje komputerowe, rozwiązywanie problemów, przetwarzanie informacji, sterowanie motoryką i in.),
 • w szczególności absolwent potrafi: wyróżniać, opisywać i analizować procesy poznawcze jak spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobraźnia, język i zdolności komunikacyjne, rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie; wie także, jak mózg umożliwia realizację tych procesów i czynności.
 • Zna zasady gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji przez umysł (oraz mózg), a także przez różne systemy techniczne, głównie komputerowe.
 • Patrzy na człowieka jako system wymieniający informacje (komunikujący się) z innymi ludźmi, maszynami i środowiskiem, a także dostrzega ograniczenia takiego podejścia i na tej podstawie ocenia zjawiska współczesnej cywilizacji związane z informacją i komunikacją (reklama, mass-media, portale społecznościowe).
 • Student jest przygotowany do samodzielnego i aktywnego poszukiwania wiedzy, selekcji dostępnych informacji oraz ich twórczego wykorzystania.

Język i znak:

 • student traktuje język jak narzędzie opisu świata i komunikowania wiedzy. Poznaje podstawowe struktury językowe, języki naturalne i sztuczne, zdobywa wiedzę o sposobie powiązania języka z innymi systemami poznawczymi człowieka, a także o wpływie języka na obraz świata i na podejmowane działania.
 • zdobywa umiejętności praktyczne związane z posługiwaniem się różnymi rodzajami języka, mianowicie: analizy i krytycznej oceny wypowiedzi językowych, wykorzystanie wypowiedzi językowych do  argumentacji i perswazji.
 • Miejsca pracy: mass-media (dziennikarz, redaktor; zwłaszcza w mediach o charakterze popularnonaukowym i naukowym), wydawnictwa, autorstwo lub redakcja merytoryczna stron internetowych; agencje reklamowe: „kreatywni”, twórcy językowych komunikatów reklamowych, kampanii reklamowych; specjaliści od kształtowania wizerunku.

Informatyka i nowe technologie:

 • Absolwent posługuje się sprawnie nowymi technologiami informatycznymi zarówno na poziomie aplikacji użytkowych (bazy danych, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne), narzędzi sieciowych (w tym administrowanie serwerami i zarządzanie stronami internetowymi), systemów operacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem otwartego i wolnego systemu Linux);
 • posiada także w pewnym zakresie umiejętności programowania; w szczególności zdolności analityczne pozwalają tworzyć szkielety programów komputerowych, niezależnie od tego, na jaki konkretny język programowania zostaną one później przełożone. Dzięki temu absolwent może naleźć pracę jak projektant systemów informatycznych czy systemów przetwarzania informacji.
 • zdolności analityczne zdobywane m.in. na kursach logiki, programowania w sztucznej inteligencji i projektowania sieci neuronowych pozwalają na zajmowanie się projektowaniem systemów gromadzenia informacji (bazy danych), automatycznego przetwarzania informacji (systemy eksperckie jak np. automatyczny diagnosta medyczny), wyszukiwania informacji (zwłaszcza w oparciu o znaczenie – prace nad taką semantyczną wyszukiwarką trwają w wielu miejscach, m.in. w Google)
 • dzięki zajęciom fakultatywnym w ramach których kształtowane będą umiejętności designu (projektanckie) i informatyczne (grafika komputerowa) student jest w stanie tworzyć przekazy nie tylko językowe, ale również graficzne (plakaty, ulotki, witryny internetowe od strony projektanckiej i in.)
 • Miejsca pracy: absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wymagających podstawowych i zaawansowanych umiejętności pracy z komputerem jak: obsługa aplikacji komputerowych, tworzenie i zarządzanie lokalną siecią komputerową, wykorzystanie wolnego oprogramowania w pracy (zwł. Linux); projektowanie, implementacja i zarządzanie bazami danych; projektowanie, redagowanie i zarządzanie stronami internetowymi (w tym tzw. usability), projektowanie systemów wyszukiwania informacji (wyszukiwarki internetowe), analiza informacji (zwłaszcza sieciowych): brokerzy informacji.

Psychologia i neuronauka:

 • student zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące wpływu na przekonania i postawy potencjalnego odbiorcy komunikatów i informacji; wiedza o psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i procesach mózgowych odpowiedzialnych za zachowania pozwala na świadome wykorzystywanie właściwości naszego aparatu poznawczego we wpływaniu na wiedzę i zachowania innych (odbiorców)
 • wiedza ta może stanowić podstawę do prowadzenia (po uzyskaniu dodatkowych praktycznych uprawnień) treningów twórczego myślenia, szkoleń w zakresie komunikacji osobowej i społecznej oraz w public relations.
 • Powiązanie psychologii poznania z neuronauką pozwala mu podjąć się praktycznych zadań w dziedzinie masowej komunikacji, reklamy i neuromarketingu.
 • Miejsca pracy: agencje reklamowe i ośrodki kształtowania wizerunku (PR); ośrdki treningu osobistego (coaching) i terapeutyczne (praca tam może wymagać uzyskania dodatkowych, praktycznych kwalifikacji)

Język angielski:

 • Dzięki przedmiotom wzbogacającym umiejętności z języka angielskiego (lektoraty, translatoria) oraz przedmiotom w języku angielskim (prowadzonym przez zagranicznych gości i pracowników Wydziału) absolwent posiada bardzo dobrą znajomość praktyczną języka angielskiego – zarówno ogólną, jak i w interdyscyplinarnej dziedzinie kognitywistyki.
 • Student umie przygotować pracę pisemną, wystąpienie ustne a także uczestniczyć w dyskusji w języku angielskim.
 • Miejsca pracy: dyplom licencjata w zakresie kognitywistyki, jaki absolwent otrzymuje po ukończeniu studiów, umożliwia mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz pogłębiona świadomość zagadnień językowych. Uzyskane umiejętności językowe powinny umożliwić podjęcie pracy lub studiów w krajach anglojęzycznych.

Postawy ogólne:

 • Interdyscyplinarny (multidyscyplinarny) charakter kognitywistyka powoduje, iż absolwent wykształca w sobie postawy cenione przez pracodawców, jak: umiejętność godzenia wielu punktów widzenia i zdolność do pracy w zespole, w tym zdolność do korzystania z wiedzy i doświadczeń innych ludzi oraz wnoszenie własnego wkładu.
 • Unikalna jest umiejętność interdyscyplinarnego podchodzenia do problemów, widzenia ich „wielowymiarowo” i poszukiwania rozwiązań na różnych płaszczyznach.
 • Szczególnie ceniona jest umiejętność komunikowania się zarówno ze specjalistami, jaki i laikami w danej dziedzinie oraz dostosowania języka komunikacji do poziomu wiedzy i umiejętności różnych odbiorców.
 • Szereg kursów wyrabia w absolwencie umiejętności analityczne, zdolności logicznego myślenia jak również (na ile można to wykształcić) twórcze podejście do problemów.
 • Miejsca pracy: absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w ośrodkach przetwarzania danych, agencjach reklamowych i public relations, w firmach brokerskich zajmujących się danymi i informacją, a także w mass-mediach, zwłaszcza do uprawiania dziennikarstwa naukowego i popularyzowania wiedzy w społeczeństwie.

Kontynuacja studiów:

 • Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia w zakresie: kognitywistyki, informatyki, psychologii, filozofii, a także – dzięki szerokiej wiedzy i wykształconym umiejętnościom jej zdobywania – w zakresie innych kierunków studiów.

Podstrona w trakcie aktualizacji