Zapisy na fakultety – informacje techniczne

Szanowni Państwo, studenci kognitywistyki

0. Zapisy na fakultety trwają:

  • 5-10.X.2015 (I tura, możliwe zapisywanie się i wypisywanie)
  • 12-16.X.2015 (II tura, tylko dopisywanie się na wolne miejsca)

1. limit liczebności grup fakultatywnych – min. 20, max. 25 osób;

2. zapisy na fakultety w IF odbywają się w trybie: Rejestracja bezpośrednia do grup – odmiana z kolejką chętnych – oznacza to, że osoby które zajmują w kolejce miejsce dalsze niż 25 nie są zapisane na fakultet. Osoby te oczekują na to, że ktoś z pierwszych 25 miejsc zrezygnuje. Wówczas na zwolnione miejsce wchodzi osoba z miejsca 26;

2a. na wybranych fakultetach (http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/fakultety-kognitywistyczne-1-201516) bezwzględne pierwszeństwo mają studenci kognitywistyki: oni zawsze wypierają studentów innych kierunków z kolejki;

3. z zakończeniem I tury (sobota, 10.X, 23:59) wszystkie osoby z kolejek są usuwane przez system, na fakultet zostaje zapisanych pierwszych 25 osób; W tym też momencie – po przeliczeniu – zostanie ustalony skład grup zajęciowych;

4. druga tura jest turą tylko i wyłącznie zapisów (dla osób które nie są zapisane na odpowiednią liczbę zajęć). Wypisywanie się z fakultetów będzie zablokowane;

5. rezultaty zapisów stanowią podstawę protokołów. Osoby, które zapiszą się na większą liczbę kursów niż wynikająca z planu będą musiały zaliczyć wszystkie fakultety (włącznie z dodatkowym) oraz opłacić nadmiarowe punkty ECTS (3 ECTS za każdy nadmiarowy fakultet – patrz Zarządzenie Rektora UMCS, załącznik 5);

5a. Osoby chcące zaliczyć wybrany fakultet jako przedmiot pozakierunkowy lub ogólnouniwersytecki proszę o zapisywanie się na ten fakultet dopiero w II turze. Łamanie (a tak jest w przypadku kilku osób) tej zasady zmusi mnie do złożenia wniosku do władz o systemowe zablokowanie takiej możliwości w przyszłości;

6. Osoby, które nie zapiszą się na wystarczającą liczbę fakultetów nie zrealizują swojego planu zajęć i w konsekwencji nie zaliczą semestru.

Dla przypomnienia, liczba wymaganych planem fakultetów w semestrze zimowym:

  • Kognitywistyka I stopień I semestr: 1 fakultet
  • Kognitywistyka I stopień III, V semestr: po 2 fakultety
  • Kognitywistyka, II stopień, I semestr: 1 fakultet